SZOWES-OWES w regionie szczecińskim

Projekt „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20214-2020. Obszar wsparcia: Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Projekt ma na celu:

– wzrost poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej w regionie szczecińskim województwa zachodniopomorskiego poprzez utworzenie 96 nowych miejsc pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH i 81 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bez dotacji;

– wzmocnienie konkurencyjności i zdolności rozwojowych 200 PES działających w regionie szczecińskim;

– wsparcie 900 (510 kobiet) jego mieszkańców/nek (w tym:*450 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (255 kobiet), w tym 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (26 kobiet) z obszarów rewitalizowanych*, w tym 90 osób niepełnosprawnych (39 kobiet) w stopniu znacznym i umiarkowanym, intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia, rozwijania PS/PES, dzięki świadczeniu standaryzowanych usług OWES.

 

Działania realizowane będą do 31.12.2023 r. na terenie powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, polickiego, M.Szczecin i M.Świnoujście.

 

Planowane rezultaty:

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 450;

– Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – 200;

– Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej – 31;

– Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia PES – 35;

– Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych w wyniku przyznania dofinansowania na tworzenie miejsc pracy – 96.

Wartość projektu: 18 597 708,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 15 808 052,48 zł

Projekt „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Więcej na: http://aktywneowes.pl/

nawigacja strony

dane kontaktowe

Aktywa Plus Emilia Kowalska

ul.Bolesława Smiałego 39/2

70-351 Szczecin

NIP: 851-167-76-76

e-mail: emiliakowalska@aktywaplus.pl